Alevi Haber Ajansi

Munzur Özgür Aksın Meclisi’nden Munzur’daki gelişmelere ilişkin açıklama

PİRHA – Munzur Özgür Aksın Meclisi, son dönemlerde Munzur üzerinde yaşanan gelişmeler ve haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Munzur Vadisi Milli Parkı’nın kültürel ve doğal mirasını korumak adına yola çıkan Munzur Özgür Aksın Meclisi olarak Munzur’a dair açıklamaların Meclis ile birlikte değerlendirilerek yapılmasını gerekliliğini belirtmek isteriz” ifadeleri yer aldı. 

Son dönemlerde Munzur Vadisi Milli Parkı üzerinde baraj ve HES projelerine ilişkin yaşanan gelişmeler ile haberlere dair Munzur Özgür Aksın Meclisi açıklama gerçekleştirdi.

İPTAL KARARLARI

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“15/10/2019 tarihinde medyaya yansıyan haber ve açıklamalarda Munzur Vadisi Milli Parkı’nda geçmişte projelendirilmiş Kaletepe Barajı ve HES’in İdare Mahkemesi’nce İptal edildiği ve anılan kararın Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yapımı planlanan diğer Baraj ve HES Projeleri için emsal teşkil edeceği şeklinde tespitlerde bulunulmuştur.

Keza 23/10/2019 tarihinde medyaya yansıyan haber ve açıklamalarda Munzur Vadisi Milli Parkı’nda geçmişte projelendirilmiş Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I – Konaktepe HES II Projesi için Mahkemece Keşif kararı alındığı belirtilmiştir.

Belirtelim ki, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda Baraj ve HES Yapımına Onay veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 18/04/2011 tarihli Üstün Kamu Yararı kararı Av. Barış Yıldırım tarafından açılan dava kapsamında Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 02/11/2018 tarihli ve 2018/1679 E. – 2018/2166 K. sayılı kararı ile İptal edilmiştir.

Nitekim, Kaletepe Barajı ve HES ile ilgili olarak 15/10/2019 tarihinde paylaşılan karar içeriğinde de bu husus belirtilmektedir. Anılan kararda: ” ‘Munzur Milli Parkı’ sınırları içinde yer alan projelerle ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 18.04.2011 tarihli üstün kamu yararı kararının bulunduğu belirtilmekte ise de Munzur Vadisi Milli Parkı’nın Mutlak Koruma Zonu’nda inşa edilmesi planlanan Baraj ve HES Projelerinin yapılması hususunda “kamu yararı açsından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk” bulunduğuna ilişkin 18.04.2011 tarihli Orman ve Su İşleri Bakanlığı işlemi Mahkememizin 02.11.2018 tarih ve E:2018/1679, K:2018/2166 sayılı kararı ile iptal edilmiştir…”

‘ÜSTÜN KAMU YARARI İPTALİ; BARAJLARIN İNŞA EDİLEMEYECEĞİNİN KARARI’

“Milli Park Statüsündeki bir alanda üstün kamu yararı kararı olmaksızın , 1967 tarihli güncel olmayan bir inkişaf raporu dışında çevresel etki değerlendirme süreci işletilmeksizin baraj ve HES projesi yapılmasının, başta çevrenin korunması ilkesi olmak üzere Mili Parklar Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olacağının anlaşılması karşısında hukuka uyarlılık bulunmadığı…” denilerek Üstün Kamu Yararı kararı iptal edildiğinden Munzur Vadisi Milli Parkı’nda Baraj ve HES inşa edilemeyeceği açıkça belirtilmektedir. Dolayısıyla son açıklanan karar Munzur Vadisi Milli Parkı yönünden yeni bir hukuksal durum üreten bir karar değil aksine daha önce açılan davada Üstün Kamu Yararı kararı iptal edildiğinden Munzur Vadisi Milli Parkı’nda Baraj ve HES inşa edilemeyeceğini belirten bir karardır.

Belirtmek gerekir ki, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda Baraj ve HES Yapımına Onay veren Üstün Kamu Yararı kararını iptal eden Ankara 3. İdare Mahkemesi kararı Munzur Özgür Meclisi bileşenlerince 17/12/2018 tarihinde Anafatma’da gerçekleştirilen Basın Açıklaması ile basın ve kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I – Konaktepe HES II Projesi’ne dair yapılan Keşif açıklaması için de belirmek isteriz ki, Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I – Konaktepe HES II Projesi’nin Lisansı, Av. BARIŞ YILDIRIM tarafından açılan davada Danıştay 13. Dairesi tarafından İptal edilmiş bilahare İptal Kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşmiştir.

Anılan hukuksal süreç içerisinde Munzur Vadisi Milli Parkı’nda Baraj ve HES yapımına onay veren Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Üstün Kamu Yararı Kararı da Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş.’nin de bizzat müdahil olduğu davada yine Danıştay kararı üzerine yukarıda sözü edildiği üzere Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından İptal edilmiştir.”

“KEŞİF KARARI ALINMASI HUKUKA AYKIRIDIR”

“Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I – Konaktepe HES II için Bakanlar Kurulu’nca alınan ve 13/01/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Acele Kamulaştırma Kararı’na karşı Munzur Özgür Aksın Meclisi adına dönemin Baro Başkanı Av. BARIŞ YILDIRIM tarafından açılan davalarda da önce yürütmeyi durdurma müteakiben ise Danıştay 6. Dairesi tarafından İptal kararları verilmiştir. Anılan İptal Kararları da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşmiştir. Anayasa’nın 138. maddesi uyarınca anılan kararlar Yasama, Yürütme ve İdare makamlarını bağlayıcıdır. Bu bakımdan Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile Konaktepe HES II için Keşif kararı alınması hukuka aykırıdır.

Üstün Kamu Yararı kararının iptali ile birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı da hükümsüz hale gelmiştir. Zira, Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nın Giriş Bölümü’nde Plan’ın Bakanlığın 18/04/2011 tarihli “Üstün Kamu Yararı” kararı gereğince oluşturulduğu belirtilmektedir.

Bu sebeplerle Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nda öngörülen tüm yapı ve faaliyetler hukuka aykırı hale gelmiştir. Belirtmek gerekir ki; karar halihazırda faaliyette bulunan Mercan HES Projesi için de bağlayıcıdır. Nitekim, Mercan HES’in faaliyetlerinin durdurulması maksadıyla 12/07/2013 tarihinde TBMM Dilekçe Komisyonu’na Av. BARIŞ YILDIRIM tarafından yapılan başvuruya verilen yanıtta:

“Mercan HES ve Munzur Çayı üzerinde projelendirilen diğer baraj ve HES’lerin kamu yararı ve zorunluluklar yönüyle değerlendirilmesi maksadıyla beş ayrı bilimsel rapor ve bu raporların birlikte ele alındığı bir sentez raporu hazırlattırılmış ve akabinde de 18.04.2011 tarihinde (Mülga) Çevre ve Orman Bakanlığı Olur’u ile “Üstün Kamu Yararı” kararının alındığı, bu karar kapsamında Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme…Planın onaylanarak yürürlüğe girdiği,

Uzun Devreli Gelişme Planı revizyonun dayanağı olan “Üstün Kamu Yararı” kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davanın halen devam ettiği…” denilmek suretiyle açılan dava sonucu verilecek karara göre işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmişti. “Üstün Kamu Yararı” kararı iptal edildiğinden derhal Mercan HES’in faaliyetleri durdurulmalıdır.”

“MUNZUR; TÜM İNSANLIĞIN KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASIDIR”

Gelinen aşama itibariyle hukuken Munzur Vadisi Milli Parkı’na Baraj ve HES Projelerine dair alınan yargı kararları ve Munzur Özgür Aksın Meclisi’nin yılardır yürüttüğü mücadele belirtilmeksizin Baraj ve HES Projelerine dair yeni gelişmeler varmış gibi haber ve açıklamalar yapılması Munzur Mücadelesinin uzun yıllardır yürütülerek elde edilmiş çok önemli kazanımlarına zarar verecektir.

Munzur Vadisi Milli Parkı’nın kültürel ve doğal mirasını korumak adına yola çıkan Munzur Özgür Aksın Meclisi olarak Munzur’a dair açıklamaların Meclis ile birlikte değerlendirilerek yapılmasını gerekliliğini belirtmek isteriz.

Munzur Özgür Aksın Meclisi olarak Munzur’a dair mücadele yürüten ve emek sarf eden herkese / herkesimi Meclis ile dayanışmaya çağırıyoruz, kapımız herkese açıktır. Zira, Munzur sadece bizlerin değil tüm insanlığın kültürel ve doğal mirasıdır.

(HABER MERKEZİ)

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.

Web sitemiz, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz, ancak isterseniz çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Kabul ediyorum devre dışı bırak