Alevi Haber Ajansi

KESK: Tercihimizi emekten, demokrasiden, laiklikten yana kullanıyoruz-VİDEO

PİRHA- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere dair tutum belgesini açıkladı. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Kamu emekçileri, düşünce, ifade, inanç özgürlüğü ile örgütlenme hakkına yönelik ihlallerin ve baskıların son bulacağı, zorunlu din dersleri uygulamasına son verileceği, demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan TMK’nın kaldırılacağı, siyasal programları destekleyecektir” dedi.

Kamu emekçileri, 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçimlerine dair 35 maddeden oluşan Seçim Tutum Belgesi’ni açıkladı.
KESK Genel Merkezinde yapılan basın toplantısında “Tek adam rejimine hayır! Tercihimizi emekten, eşitlikten, demokrasiden, adaletten, laiklikten, özgürlükten yana kullanıyoruz” yazılı pankart açıldı.
Basın toplantısına, KESK’e bağlı sendikaların temsilcileri de katıldı.

“SİLAHLANMAYA DEĞİL EĞİTİME, SAĞLIĞA BÜTÇE”

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, seçim tutum belgesini okuyarak, “Toplumu otoriterliği ile boğan, emekçileri uyguladığı sermaye politikaları ile yoksullaştıran, yoksunlaştıran, geleceğimizi tek adamın keyfi kararlarına bağlayan bir sistemin sürmesi ya da sona ermesi arasında bir tercih yapacağız” dedi.

Kamu emekçilerinin, yapılacak seçimleri dönüm noktası” olarak gördüğünü belirten Bozgeyik, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adıyla yaşama geçirilen bu sistem iddia edildiği üzere toplumsal sorunlara hızlı, etkili çözümler getirmediği gibi kamu kurumlarının çökmesine, liyakatsizliğin, kayırmacılığın yaygınlaşmasına, hukuksuzluğun derinleşmesine, adaletsizliğe, yoksullaşmaya, ayrımcılığa ve kutuplaşmaya neden olmuştur.

Kamu emekçileri bu seçimde öncelikle en kararlı biçimde bu tek adam sistemine “hayır!” diyecektir.
Kamu emekçileri kaynaklarımızın güvenlik harcamalarına ve silahlanmaya değil eğitime, sağlığa, temel kamusal hizmetlere ayrılması, onurlu bir barışın sağlanması, diyalog ve müzakereye dayalı çözüm süreçleri için, oy verecektir.
Son 20 yıllık süreç aynı zamanda bir gericileşme, dinselleşme, laiklikten uzaklaşma süreci olarak yaşanmıştır. Eğitimin içeriği dinselleştirilmiş, okullar imam-hatipleştirilmiş, siyaset ve yargı dinsel referanslarla belirlenir hale gelmiştir. Zayıflayan kamu hizmetlerinin yarattığı boşluğu dolduran, iktidar tarafından desteklenen tarikatlar yaşamın her alanında belirleyici bir toplumsal ve ekonomik güç haline gelmiştir.
Kamu emekçileri birlikte yaşamın güvencesi olan gerçek ve özgür laiklik ilkesinin geçerlilik kazandığı, tarikat yapılarına desteğin kesildiği, eğitimdeki dinselleşmeye son verilip bilimsel temelde eğitimin yaygınlaştığı bir Türkiye için oy verecektir.”

DEMOKRATİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLER VURGUSU!

Mehmet Bozgeyik, kamu emekçilerinin taleplerini de sıralayarak şöyle devam etti:

Kamu emekçileri,
• Yıllardır uygulanan neo liberal politikaların ve özelleştirmelerin ret edileceği,
• Çalışma yaşamının demokratikleştirileceği,
• Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik başta olmak üzere tüm kamusal hizmetlerin herkes için eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir hayata geçirileceği,
• Çalışma hakkının gereğinin yerine getirileceği, İnsanca yaşanacak bir ücretin sağlanacağı,
• Vergi adaletinin esas alınarak herkesin gelirine göre vergilendirileceği,
• “Eşit İşe Eşit Ücret” ilkesinin benimseneceği,
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin ön plana alınacağı,
• ILO sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası standartlar çerçevesinde gerçek ve özgür TİS gerçekleştirileceği, grev hakkının engellenmesinden vazgeçileceği, bu çerçevede 4688 sayılı yasanın değiştirileceği,
• Çalışanların ortak örgütlenmesini içeren yasal düzenlemenin yapılacağı,
• Çalışanları bölen, iş ve ücret güvencesini tehdit eden her türlü istihdam biçiminin kaldırılacağı, esnek, kuralsız, performansa göre çalışmaya-ücretlendirmeye son verileceği, kurallı çalışma, iş güvenceli ve kadrolu istihdamın sağlanacağı,
• Atama, yer değiştirmelerin ve istihdamın siyasal çıkarlardan arındırılacağı,
• Asgari Geçim Standardı Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek bir tutarın Temel Gelir Güvencesi olarak verileceği,
• Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılacağı,
• Çalışma yaşamında ayrımcı, cinsiyetçi politikalara son verilerek kadınları daha fazla sefalete, yoksulluğa, açlığa mahkûm eden politikaların terk edileceği ve istihdamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanacağı,
• İstanbul Sözleşmesi feshinin iptal edilerek etkin uygulanacağı,
• ILO’nun 190 sayılı İşyerinde Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’nin onaylanacağı ve gerekli denetim mekanizmalarının kurulacağı,
• Kadınların iş yerlerinde maruz kaldığı cinsiyete dayalı her türlü şiddet, ayrımcılık ve mobbingi önleyici mekanizmaların oluşturulacağı, kadın beyanının soruşturmanın başlatılması için yeterli görüleceği,

8 Mart’ta tüm kamu çalışanı kadınların ücretli izinli sayılacağı,
• Sendika, siyasi ve felsefi düşünce, etnik köken, inanç, cinsiyet, engellilik, yaş, LGBTİ+’lere yönelik ayrımcılığa son verileceği,
• Eşit, özgür, demokratik ve laik bir Türkiye’de halkların kardeşçe bir arada yaşamasının sağlanacağı, Kürt sorununun demokratik, barışçıl ve müzakereler yoluyla kalıcı şekilde çözüleceği,
• Başta eğitim olmak üzere anadilde kamusal hizmetler önündeki engellerin kaldırılacağı,
• Üniversitelerin her açıdan özerk, özgür ve demokratik bir niteliğe kavuşması için karar ve denetim süreçlerinde kişilerin değil, kurulların egemenliğinin esas alınacağı, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik özyönetim ve özdenetim modelinin hayata geçirileceği,
• 12 Eylül hukukunun aşılarak demokratik dönüşüm için kapsamlı bir programın hayata geçirileceği,
• Düşünce, ifade, inanç özgürlüğü ile örgütlenme hakkına yönelik ihlallerin ve baskıların son bulacağı, zorunlu din dersleri uygulamasına son verileceği, demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan TMK’nın kaldırılacağı,
Artan yoksulluğa, gelir bölüşümü adaletsizliğine ve açlığa karşı emekçi halkları koruyacak, insanların hayatlarını iyileştirecek, kendilerine nitelikli zaman bırakacak, onları güçlendirecek ve geleceğe daha umutla bakabilmelerini sağlayacak, hem üretimdeki emekçileri, hem işsizleri, hem de kadınları güçlendirecek, aynı zamanda doğadaki müşterek varlıklarımızın daha az tüketilmesine yardımcı olabilecek ekoloji dostu, siyasal programları destekleyecektir!”

PİRHA/ANKARA

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.